Ogólne Warunki Sprzedaży

 

Zakres zastosowania

 

  1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej: „OWS” obowiązują wyłącznie we wszystkich umowach zawieranych przez Sprzedawcę z Kontrahentami, którzy nie są jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ) i stanowią integralną część takich umów sprzedaży. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Sprzedawcę
   z Kupującymi będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
  1. Niniejsze OWS stanowią integralną część Regulaminu serwisu internetowego https://www.warsztatzemocjami.pl, uzupełniając i modyfikując treść Regulaminu w sposób opisany w niniejszych OWS w każdym przypadku,
   w którym Sprzedawca zawiera umowę z Kontrahentem, to jest z podmiotem który nie jest jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny
   (Dz. U. 2014.121. j. t. ). W opisanym wyżej przypadku postanowienia niniejszych OWS mają pierwszeństwo
   przed odpowiednimi postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego https://www.warsztatzemocjami.pl.
   Oznacza to, iż w przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu oraz OWS,
   niniejsze OWS mają znaczenie przeważające i decydują o treści umowy zawartej przez Strony.
 1. Wszelkie pozostałe postanowienia Regulaminu nie zmienione w niniejszych OWS oraz postanowienia Regulaminu, których obowiązywanie nie zostało na podstawie niniejszych OWS wyłączone,
  mają odpowiednie zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę z Kontrahentem.

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Wyrażenia i zwroty użyte w niniejszych OWS mają takie samo znaczenie jak wyrażenia i zwroty zawarte
  w Regulaminie serwisu internetowego https://www.warsztatzemocjami.pl, z następującymi modyfikacjami
  i uzupełnieniami:

  • „Kontrahent”- oznacza wyłącznie:
  1. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i dokonującą zakupu Produktu od Sprzedawcy na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, lub
  2. osobę prawną, lub
  3. jednostkę organizacyjną nie posiadają osobowości prawnej,
 2. która dokonuje zakupu Produktu zawierając umowę ze Sprzedawcą.
  • „Sprzedawca” – ma znaczenie zgodne z ustalonym w Regulaminie
  • „Strony” – oznacza strony zawartej umowy, to jest Sprzedawcę i Kontrahenta
  • „Produkt” – ma znaczenie zgodne z ustalonym w Regulaminie
  • „Regulamin” – Regulamin serwisu internetowego http://www.drukarniaonline.pl
  • „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży serwisu internetowego https://www.warsztatzemocjami.pl
 3. Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kontrahenta, to jest w szczególności ogólnych warunków zakupu, wzorów umów zakupu lub regulaminów zakupu.

 

 

§2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży – zgodnie z §2 Regulaminu.

 

 

§3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień,
zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy – zgodnie z §3 Regulaminu, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:

 1. Ceny Produktów obejmują standardowe opakowanie wybierane każdorazowo przez Sprzedawcę.
  Jeżeli Kontrahent zażąda innego niż standardowe opakowanie, będzie on zobowiązany ponieść wynikające z tego koszty, o których zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 2. Kontrahent zobowiązany jest do odbioru Produktu w terminie ustalonym przez Strony. W przypadku nie dokonania odbioru Produktu przez Kontrahenta lub w przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru Produktu przez Kontrahenta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kontrahenta wszelkimi kosztami powstałymi z tego tytułu, w tym w szczególności kosztami odesłania Produktu do Sprzedawcy, kosztami magazynowania Produktu oraz wszelkimi innymi kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z powodu nie dokonania odbioru Produktu przez Kontrahenta lub z powodu bezpodstawnej odmowy odbioru Produktu przez Kontrahenta. W takim przypadku Sprzedawca ma także prawo dochodzenia od Kontrahenta odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ustalonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. Przed odbiorem przesyłki i pokwitowaniem odbioru na liście przewozowym, Kontrahent jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania Produktu oraz samego Produktu pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.
 4. Niezwłocznie po odbiorze Produktu, jeszcze w obecności przewoźnika Kontrahent powinien rozpakować Produkt oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń, do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia Produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dostaw Produktów w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kontrahent jest zobowiązany do dokładnego zbadania Produktu i zgłoszenia Sprzedawcy ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni licząc od daty dostawy Produktu. Nie zwalnia to jednak Kontrahenta, z obowiązku o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Niezależnie od powyższego Kontrahent ma obowiązek dokonać zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu także w sposób ustalony w §5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kontrahenta. Poświadczenie odbioru Produktu dokonane przez Kontrahenta jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia i należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn nie zawinionych przez Sprzedawcę, to jest w szczególności z powodu:
  1. zaistnienia siły wyższej, w rozumieniu punktu §5 ust. 12 niniejszych OWS
  2. zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kontrahent
  3. zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, niezależne od Sprzedawcy.

Ustala się, że standardowy termin dostawy Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia wysyłki Produktu. Termin dostawy Produktu może zostać przesunięty przez Sprzedawcę (jednak nie więcej niż o 3 dni), w przypadku dużej ilości zamówień przyjętych w danym okresie do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Kontrahent zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych wyłącznie w następujących wypadkach i wysokościach:
  1. Kontrahent może obciążyć Sprzedawcę karami umownymi:
   1. z tytułu odstąpienia od umowy przez Kontrahenta z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie Produktu,
   2. za zwłokę w wykonaniu Produktu, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia umownego netto.
  2. Sprzedawca może obciążyć Kontrahenta karami umownymi:
   1. z tytułu odstąpienia od umowy przez Kontrahenta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, lub przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
   2. za opóźnienie w odbiorze Produktu w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po terminie, w którym Produkt miał być odebrany.
 2. Ustala się, że łączna wysokość wszystkich kar należnych każdej ze Stron na podstawie niniejszych OWS wynosi 50% całości wynagrodzenia netto Sprzedawcy za wykonanie Produktu.
 3. Uregulowania zawarte w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez każdą ze Stron odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej, z zastrzeżeniem treści ustępu 9 niniejszych OWS.
 4. Ustala się, że odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Kontrahentowi – niezależnie od podstaw prawnych – jest ograniczona do wartości umowy zawartej z Kontrahentem, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody poniesionej przez Kontrahenta. Dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad Produktów. Niezależnie od powyższego Sprzedawca odpowiada wyłącznie za rzeczywiste szkody bezpośrednie poniesione przez Kontrahenta, natomiast odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody pośrednie jest wyłączona. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kontrahent w przypadku, gdyby nie poniósł szkody, to jest za utracone korzyści.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktu powstałe z winy przewoźnika. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu Produktu mogą być wyłącznie podstawą do żądania przez Kontrahenta od Sprzedawcy udzielenia rabatu nie przekraczającego wartości iloczynu ceny jednostkowej oraz ilości uszkodzonych sztuk Produktu, wyliczonej na podstawie faktury sprzedaży.

§4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposoby zapłaty

Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty – zgodnie z §4 Regulaminu, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do dnia otrzymania zapłaty wynagrodzenia za Produkt w pełnej wysokości.
 2. Sprzedawca dopuszcza możliwość sprzedaży Produktów Kontrahentom z odroczonym terminem płatności, o ile taka forma płatności zostanie przez Strony odrębnie ustalona.
 3. W przypadku odroczonego terminu płatności, przez zapłatę wynagrodzenia Strony rozumieją uznanie na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym na fakturze.
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Kontrahent zapłaci Sprzedawcy odsetki w wysokości odsetek ustawowych. W przypadku, gdy Kontrahent opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z zawartej przez Strony umowy oraz z przepisów prawa, ma także prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw Produktów oraz do odmowy przyjmowania do realizacji kolejnych zamówień, do czasu uregulowania przez Kontrahenta zaległych płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw Produktów, w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia Produktów ponosi Kontrahent.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kontrahenta z jego zobowiązań, Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw Produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do realizacji, do chwili zapłaty wymagalnych należności lub udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia przez Kontrahenta.
 6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, Kontrahent nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności Sprzedawcy.

§5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości – zgodnie z §5 Regulaminu, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:

 1. Kontrahentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą, za wyjątkiem przypadku, gdy zawinione przez Sprzedawcę opóźnienie w wykonaniu i dostawie Produktu jest dłuższe niż 30 dni. W takim przypadku Kontrahent może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego, wyznaczonego pisemnie 14 dniowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.
 2. Kontrahent zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 7 dni od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kontrahenta.
 3. Opóźnienie w dostawie powstałe z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku odbioru Produktów i zapłaty wynagrodzenia. Jeśli opóźnienie Kontrahenta w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy przekroczy 14 dni, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kontrahenta jakichkolwiek dodatkowych wezwań i do żądania od Kontrahenta zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia netto (bez VAT) należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania i dostawy nieodebranych Produktów, niezależnie od żądania zapłaty przez Sprzedawcę od kontrahenta pełnej ustalonej w umowie kwoty wynagrodzenia Sprzedawcy. Po upływie tego terminu Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować nieodebrane Produkty w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kontrahenta i domagać się wykonania przez Kontrahenta obowiązków umownych. Sprzedawca może również żądać zwrotu kosztów magazynowania oraz może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonej wyżej kary umownej.
 4. Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę do takiego odstąpienia.
 5. W przypadku umów zawieranych z Kontrahentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. Sprzedawca ponosi wobec Kontrahenta wyłącznie odpowiedzialność z tytułu gwarancji
  w przypadku wad Produktu.
 7. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie 12 miesięcy licząc od daty odbioru
  Produktu przez Kontrahenta.
 8. Wady Produktu ujawnione w okresie gwarancji Sprzedawca usunie w terminie technicznie uzasadnionym, każdorazowo uzgodnionym z Kontrahentem. Kontrahent traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu 7 dni od dostarczenia Produktów Kontrahentowi.
 9. Reklamacja nie może dotyczyć rodzaju i jakości papieru, w przypadku jego uprzedniego zaakceptowania przez Kontrahenta.
 10. Warunkiem uznania przez Sprzedawcę roszczenia z gwarancji jest przedstawienie przez Kontrahenta oryginału faktury zakupu Produktów lub oryginału dokumentu dostawy Produktów oraz dostarczenie do Sprzedawcy pisemnej reklamacji lub zgłoszenie jej na adres e-mail Biura Obsługi Klienta. Dostarczenie wspomnianej pisemnej reklamacji, bądź też zgłoszenie jej za pośrednictwem korespondencji elektronicznej dla swej skuteczności winno nastąpić w terminie 7 dni od dostarczenia Produktów Kontrahentowi.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca według swego wyboru usunie wadę Produktu, dostarczy Produkt wolny od wad lub zaproponuje obniżenie wynagrodzenia Sprzedawcy z tytułu dostawy wadliwego Produktu.
 12. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.
  Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedawcy, to jest w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach dostawców komponentów do produkcji Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.

§6 Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Prywatność i bezpieczeństwo – zgodnie z Polityką Prywatności.

§7 Własność intelektualna

Własność intelektualna – zgodnie z §9 Regulaminu.

 

§8 Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe – zgodnie z §8 Regulaminu, z następującymi modyfikacjami i uzupełnieniami:

 1. Postanowienia niniejszych OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.)
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszych OWS. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści OWS w serwisie internetowym https://www.warsztatzemocjami.pl
 3. Umowy zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji OWS, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści OWS, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji OWS.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.
 5. Wszelkie zmiany zawartych przez Strony umów, których elementem składowym są niniejsze OWS, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Regulaminu Sprzedawcy oraz kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kontrahentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 

Sprzedający:

Ostoja Psychiczna Jakub Pawlewicz

ul. Słowiańska 23/110

85-163 Bydgoszcz

nr konta 98 1140 2004 0000 3802 7895 5269

error: Content is protected !!